35.000 Ft fölötti vásárlás esetén ingyenes kiszállítás Magyarországon!

Adatvédelmi tájékoztató

A TAMTAM WORKS KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Kérjük, hogy adatai megadása előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”). Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy teljes körűen szabályozza a Tamtam Works Kft. (székhely: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.; nyilvántartva a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán 04-09-015389 cégjegyzékszám alatt, adószám: 27984679-2-04, továbbiakban: a „Adatkezelő”) által működtetett webshopban történő vásárlás illetve regisztráció során megadott adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.d-underwear.com webcímen érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására. 

 

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amely tekintetében a GDPR által megengedett jogalap fennáll. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül.

 

 1. Adatkezelő személye és elérhetőségei

 

Tamtam Works Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-015389 a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve

Adószám: 27984679-2-04

Levelezési cím (adatkezelés helye): 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.

Telefonszám: +36-70/6070-700

E-mail cím: info@d-underwear.com

Honlap: www.d-underwear.com

 

Az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai, illetve ügyvezetői ismerhetik meg és kezelhetik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében foglalt személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomásunkra, az adat haladéktalanul törlésre kerül.

 

 1. Adatkezelés alapelvei és jogalapjai

 

  1. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket veszi figyelembe és tartja be, azaz a

 

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

 2. célhoz kötöttség;

 3. adattakarékosság;

 4. pontosság;

 5. korlátozott tárolhatóság;

 6. integritás és bizalmas jelleg; valamint az

 7. elszámoltathatóság

 

mentén jár el.

 

  1. Adatkezelés jogalapjai

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 

 1. az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”);

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Ön) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”);

 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”);

 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);

 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”); illetve

 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek („jogos érdek”).

 

 1. Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések jogalapja, célja, személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

  1. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”): általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény X. fejezete alapján

 

Adatkezelés célja:

számla kiállítása és adó meghatározása

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a szolgáltatás igénybevevőjének számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószáma. 

 

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud számlát kiállítani és köteles a szolgáltatás nyújtását ennek hiányában megtagadni.

 

Adatkezelés időtartama:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény IX. és XXVI. fejezetei alapján: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt (5) év, amelyik évben az adóbevallást be kell adni.

 

  1. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

 

Adatkezelés célja:

számviteli bizonylatok elszámolása és nyomon követése

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a szolgáltatás igénybevevőjének számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószáma. 

 

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud számlát kiállítani és köteles a szolgáltatás nyújtását ennek hiányában megtagadni.

 

Adatkezelés időtartama:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelőnek a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatot a beszámoló közzétételétől számított legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni, figyelemmel arra, hogy a közzétételi határidő az üzleti év utolsó napját követő 5. hónap utolsó napja.

 

  1. Annak a jogalapnak az alapján, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél („szerződés teljesítése”): megrendelés teljesítése és ügyfélkiszolgálás 

 

Adatkezelés célja:

www.d-underwear.com weblapon való vásárlás, a vásárláshoz igénybe vehető regisztráció , valamint a termékek kiszállítása érdekében.

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

    1. vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;

    2. lakcím, illetve székhely;

    3. kézbesítési (szállítási) cím;

    4. elektronikus levelezési cím;

    5. vezetékes és/vagy mobil telefonszám.

    6. számlázási cím

    7. születési idő (opcionális)

 

A megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan köteles megadni. Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni, ide nem értve a születési időt. 

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön legutolsó webshopban történő vásárlásának időpontját követő 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezeli.

 

  1. Annak a jogalapnak az alapján, hogy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek („jogos érdek”): Hírlevél küldése

 

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldése

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

    1. vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;

    2. elektronikus levelezési cím.

 

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (hírlevél küldésének) előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes és ingyenes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni (hírlevelet küldeni).

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön legutolsó webshopban történő vásárlásának időpontját követő 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezeli, azzal, hogy Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait. A leiratkozó nyilatkozatot Ön megteheti az adott hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, az ooo@tamtam.ooo  e-mail címre küldött e-mail útján, vagy az Adatkezelő 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1. alatti címére küldött levél útján, illetve az adatok módosításával.

 

Jogos érdekre vonatkozó érdekmérlegelés:

Az Adatkezelő jogos érdeke az üzleti kapcsolat során összegyűjtött fenti adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos felhasználása (közvetlen üzletszerzés céljából) amely során hírlevelet küld ügyfeleinek. Az érintett joga a magánszférája védelme. Ugyanakkor a GDPR Preambulum (47) bekezdése alapján személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető. A fenti adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából szükséges és azért arányos, adattakarékos, mivel más adat nincs e körben kezelve. Amennyiben Ön nem kíván hírlevelet kapni a jövőben, úgy kérésére haladéktalanul megszüntetjük ezen szolgáltatásunkat az Ön vonatkozásában és levesszük a vonatkozó listáról.

 

  1. A Szolgáltató a 3.3 pontban írtakon túl a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

 

  1. Amennyiben az Ügyfél bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató nem kerül a vásárló banki adatainak birtokába, ezek a fizetési események a fizetési szolgáltatón keresztül kerülnek lebonyolításra. A fizetési szolgáltató a vásárló személyes adatait saját adatkezelési szabályai alapján kezeli (az ezzel kapcsolatos információkért lásd: www.d-underwear.com).

 

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, közös adatkezelés, címzettek

 

  1. Adatkezelő a 3. fejezetben foglalt célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat, mint címzetteket vesz igénybe. Ilyen adatfeldolgozó az Adatkezelő részére könyvelést végző személyek; az online felület és hírlevél küldő rendszer fejlesztője és üzembentartója; valamint a webshopban megvásárolt termékek szállítását végző jogi és természetes személyek. Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén biztosítja Adatkezelő, hogy az adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsák. Az adatfeldolgozókon és közös adatkezelőkön felül más személynek nem történik adattovábbítás, kivéve ha azt jogszabály írja elő.

 

  1. Az Adatkezelő üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista tartalmáról az Ön kérésére az Adatkezelő közvetlenül tájékoztatja Önt. Kérjük, hogy ezt információs önrendelkezési és személyes adatai védelméhez való jogai érvényesíthetősége érdekében folyamatosan figyelje. 

 

 1. Cookie-k (Sütik)

 

  1. A www.d-underwear.com honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a webshop első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben foglaltakat.

 

  1. A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.d-underwear.com honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

 

  1. A www.d-underwear.com honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.d-underwear.com honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai, amelyekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ezen a linken tudhat meg többet;

 • Google Analytics szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók;

 • Facebook szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók.

 

  1. A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.d-underwear.com honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

 

 1. Adatkezelés biztonsága

 

  1. Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

 

  1. Amennyiben Ön nem regisztrál felhasználói fiókot, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, az esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően az Ön személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését az Adatkezelő az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

 

  1. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 3. fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

  1. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

  1. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

  1. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

 

  1. A Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

  1. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

 

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Önnek tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz van joga az adatkezelés kapcsán az alábbiak szerint.

 

  1. Tájékoztatás

 

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: 

 1. az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei; 

 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (ha van ilyen)

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

 6. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 

 7. az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

 8. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 9. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

 10. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

 11. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (ha van ilyen).

 

  1. Hozzáféréshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 1. az adatkezelés céljai; 

 2. az érintett személyes adatok kategóriái; 

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 7. amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

  1. A helyesbítéshez való jog 

 

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

  1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (amennyiben ez a jogalap), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen; 

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 3. a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltatójogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

  1. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 

 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

  1. A tiltakozáshoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”, illetve „jogos érdek”) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

  1. Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja:

 

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Levelezési cím (adatkezelés helye): 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.

E-mail cím:  ooo@tamtam.ooo

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

Amennyiben Ön adatkezeléshez korábban hozzájárult, azt bármikor az Adatkezelő részére küldött levélben (Levelezési cím (adatkezelés helye): 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.), vagy emailben (E-mail cím: ooo@tamtam.ooo) visszavonhatja, annak módosítását kérheti.

 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.) fordulhat, továbbá a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

***