Adatvédelmi tájékoztató

A TAMTAM WORKS KFT.  És  SZABÓ KLÁRA EV. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Kérjük, hogy adatai megadása előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”). Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy teljes körűen szabályozza a Tamtam Works Kft. (székhely: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.; nyilvántartva a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán 04-09-015389 cégjegyzékszám alatt, adószám: 27984679-2-04, továbbiakban:  „Adatkezelő 1”) által működtetett webshopban történő vásárlás illetve regisztráció során megadott adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket. Jelen adatkezelési tájékoztatóval a webshop üzemeltetője a Tamtam Works Kft. arról is tájékoztatja a vásárlókat, hogy az általa üzemeltetett webshopban a regisztrációt követően  a vásárlók közvetlenül a webshopban forgalmazott termékeket gyártó Szabó Klára egyéni vállalkozótól (Név: Szabó Klára ev., cím: 5540 Szarvas, Damjanich u. 69., adószám: 68307053-1-24, a továbbiakban: Adatkezelő 2”) vásárolnak, szerződéses kapcsolatba vele kerülnek. Adatkezelő 1 és Adatkezelő 2 között fennálló hatályos együttműködési megállapodás tartalmával összhangban a regisztráció során megadott adatokat Adatkezelő 2 is kezeli, feldolgozza, ez számára szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ezen tényt a vásárlók jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezetten elfogadják, ehhez hozzájárulnak. Jelen adatkezelési tájékoztató a későbbiek során szükség esetén Adatkezelő 1-et és Adatkezelő 2-t együttesen Adatkezelőknek hívja. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.mensibugyi.hu webcímen érhető el. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására. 

 

Az Adatkezelők mindent megtesznek az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezelik, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amely tekintetében a GDPR által megengedett jogalap fennáll. Az Adatkezelők a tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelik és olyan technikai intézkedésekről gondoskodnak, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül.

 

 1. Adatkezelők személye és elérhetőségei

 

Tamtam Works Kft. – Adatkezelő 1

Cégjegyzékszám: 04-09-015389 a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve

Adószám: 27984679-2-04

Levelezési cím (adatkezelés helye): 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.

Telefonszám: +36-70/6070-700

E-mail cím: ooo@tamtam.ooo

Honlap: www.mensibugyi.hu


 

Szabó Klára ev. – Adatkezelő 2

Nyilvántartási szám: 51557706

Adószám: 68307053-1-24

Levelezési cím (adatkezelés helye): 5540 Szarvas, Damjanich utca 69.

Telefonszám: +36 20 268 3009

E-mail cím: info@mensibugyi.hu

Honlap: www.mensibugyi.hu

 

Az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelők munkatársai, illetve ügyvezetői ismerhetik meg és kezelhetik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében foglalt személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatra vonatkozó adatkezelést az Adatkezelők nem végeznek. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomásunkra, az adat haladéktalanul törlésre kerül.

 

 1. Adatkezelés alapelvei és jogalapjai

 

 1. Alapelvek

Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket veszik figyelembe és tartja be, azaz a

 

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

 2. célhoz kötöttség;

 3. adattakarékosság;

 4. pontosság;

 5. korlátozott tárolhatóság;

 6. integritás és bizalmas jelleg; valamint az

 7. elszámoltathatóság

 

mentén járnak el.

 

 1. Adatkezelés jogalapjai

 

Az Adatkezelők a személyes adatok kezelését úgy végzik, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 

 1. az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”);

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Ön) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”);

 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”);

 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);

 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”); illetve

 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek („jogos érdek”).

 

 1. Adatkezelők által végzett egyes adatkezelések jogalapja, célja, személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

 1. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”): általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény X. fejezete alapján

 

Adatkezelés célja:

számla kiállítása és adó meghatározása

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a szolgáltatás igénybevevőjének számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószáma. 

 

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő 2 nem tud számlát kiállítani és köteles a szolgáltatás nyújtását ennek hiányában megtagadni.

 

Adatkezelés időtartama:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény IX. és XXVI. fejezetei alapján: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt (5) év, amelyik évben az adóbevallást be kell adni.

 

 1. Az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

 

Adatkezelés célja:

számviteli bizonylatok elszámolása és nyomon követése

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a szolgáltatás igénybevevőjének számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószáma. 

 

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő 2 nem tud számlát kiállítani és köteles a szolgáltatás nyújtását ennek hiányában megtagadni.

 

Adatkezelés időtartama:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő 2-nek a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatot a beszámoló közzétételétől számított legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni, figyelemmel arra, hogy a közzétételi határidő az üzleti év utolsó napját követő 5. hónap utolsó napja.

 

 1. Annak a jogalapnak az alapján, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél („szerződés teljesítése”): megrendelés teljesítése és ügyfélkiszolgálás 

 

Adatkezelés célja:

www.mensibugyi.hu weblapon való vásárlás, a vásárláshoz igénybe vehető regisztráció, valamint a termékek kiszállítása érdekében.

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

 1. vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;

 2. lakcím, illetve székhely;

 3. kézbesítési (szállítási) cím;

 4. elektronikus levelezési cím;

 5. vezetékes és/vagy mobil telefonszám.

 6. számlázási cím

 7. születési idő (opcionális)

 

A megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan köteles megadni. Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő 2 nem tud Önnel szerződést kötni, ide nem értve a születési időt. 

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelők a személyes adatokat az Ön legutolsó webshopban történő vásárlásának időpontját követő 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelik.

 

 1. Annak a jogalapnak az alapján, hogy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek („jogos érdek”): Hírlevél küldése

 

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldése

 

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

 1. vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;

 2. elektronikus levelezési cím.

 

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (hírlevél küldésének) előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes és ingyenes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelők (Adatkezelő 2) nem tud(nak) Önnel szerződést kötni (hírlevelet küldeni).

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelők a személyes adatokat az Ön legutolsó webshopban történő vásárlásának időpontját követő 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelik, azzal, hogy Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az Adatkezelők az általuk vezetett hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait. A leiratkozó nyilatkozatot Ön megteheti az adott hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, az ooo@tamtam.ooo e-mail címre küldött e-mail útján, vagy az Adatkezelő 1 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1. alatti címére küldött levél útján, illetve az adatok módosításával.

 

Jogos érdekre vonatkozó érdekmérlegelés:

Az Adatkezelők  közül Adatkezelő 1 jogos érdeke az üzleti kapcsolat során összegyűjtött fenti adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos felhasználása (közvetlen üzletszerzés céljából) amely során hírlevelet küld ügyfeleinek. Az érintett joga a magánszférája védelme. Ugyanakkor a GDPR Preambulum (47) bekezdése alapján személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető. A fenti adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából szükséges és azért arányos, adattakarékos, mivel más adat nincs e körben kezelve. Amennyiben Ön nem kíván hírlevelet kapni a jövőben, úgy kérésére haladéktalanul megszüntetjük ezen szolgáltatásunkat az Ön vonatkozásában és levesszük a vonatkozó listáról.

 

 1. A Szolgáltató a 3.3 pontban írtakon túl a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben, amelyhez Adatkezelő 1 és Adatkezelő 2 is hozzáfér. Az adatkezelés célja a vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél bankkártyás fizetési módot választ, Adatkezelő 2 nem kerül a vásárló banki adatainak birtokába, ezek a fizetési események a fizetési szolgáltatón keresztül kerülnek lebonyolításra. A fizetési szolgáltató a vásárló személyes adatait saját adatkezelési szabályai alapján kezeli (az ezzel kapcsolatos információkért lásd: www.mensibugyi.hu).

 

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, közös adatkezelés, címzettek

 

 1. Adatkezelők a 3. fejezetben foglalt célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat, mint címzetteket vesznek igénybe. Ilyen adatfeldolgozók az Adatkezelők részére könyvelést végző személyek; az online felület és hírlevél küldő rendszer fejlesztője és üzembentartója; valamint a webshopban megvásárolt termékek szállítását végző jogi és természetes személyek. Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén biztosítják Adatkezelők, hogy az adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsák. Az adatfeldolgozókon és közös adatkezelőkön felül más személynek nem történik adattovábbítás, kivéve ha azt jogszabály írja elő.

 

 1. Az Adatkezelők üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista tartalmáról az Ön kérésére az Adatkezelők közvetlenül tájékoztatják Önt. Kérjük, hogy ezt információs önrendelkezési és személyes adatai védelméhez való jogai érvényesíthetősége érdekében folyamatosan figyelje. 

 

 1. Cookie-k (Sütik)

 

 1. A www.mensibugyi.hu honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a webshop első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kérik az Adatkezelők. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben foglaltakat.

 

 1. A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.mensibugyi.hu honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

 

 1. A www.mensibugyi.hu honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.mensibugyi.hu honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai, amelyekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ezen a linken tudhat meg többet;

 • Google Analytics szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók;

 • Facebook szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók.

 

 1. A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.mensibugyi.hu honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.


 

 1. Adatkezelés biztonsága

 

 1. Az Adatkezelők minden tőlük elvárható intézkedést megtesznek a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodnak azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelők megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak. 

 

 1. Amennyiben Ön nem regisztrál felhasználói fiókot, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, az esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően az Ön személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését az Adatkezelők az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezik.

 

 1. Az Adatkezelők és az adatfeldolgozók a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 3. fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 1. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

 1. Az Adatkezelők és az adatfeldolgozók intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az Adatkezelők vagy az adatfeldolgozók irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

 1. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelentik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

 

 1. Az Adatkezelők nyilvántartják az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

 1. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 1. az Adatkezelők megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottak végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 2. az Adatkezelők az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettek, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

 

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Önnek tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz van joga az adatkezelés kapcsán az alábbiak szerint.

 

 1. Tájékoztatás

 

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor az Adatkezelők a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: 

 1. az adatkezelőknek a kiléte és elérhetőségei; 

 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (ha van ilyen)

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

 6. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 

 7. az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

 8. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 9. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

 10. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

 11. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (ha van ilyen).

 

 1. Hozzáféréshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 1. az adatkezelés céljai; 

 2. az érintett személyes adatok kategóriái; 

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 7. amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. A helyesbítéshez való jog 

 

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (amennyiben ez a jogalap), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen; 

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát; 

 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 3. az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelők, akiknek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 

 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”, illetve „jogos érdek”) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja:

 

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelőkkel az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 

Adatkezelő 1

Levelezési cím (adatkezelés helye): 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.

E-mail cím:  ooo@tamtam.ooo

 

Adatkezelő 2

Levelezési cím (adatkezelés helye): 5540 Szarvas, Damjanich u. 69.

E-mail cím:  info@mensibugyi.hu

 

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőkhöz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelők költségtérítést állapítanak meg.

 

Amennyiben Ön adatkezeléshez korábban hozzájárult, azt bármikor az Adatkezelők részére küldött levélben (Adatkezelő 1 levelezési cím (adatkezelés helye): 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1. – Adatkezelő 2 levelezési cím (adatkezelés helye): 5540 Szarvas, Damjanich utca 69.), vagy emailben (Adatkezelő 1 E-mail cím: ooo@tamtam.ooo, Adatkezelő 2: info@mensibugyi.hu) visszavonhatja, annak módosítását kérheti.

 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.) fordulhat, továbbá a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

***